Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie.

 

 

Privacystatement

 

Dit is het privacystatement van de Mountain Dancers, gevestigd te 6603 CL, Alverna aan de Graafseweg 570, www.mountaindancers.nl

 

Toepasselijkheid

Dit privacystatement is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt via het inschrijfformulier. Wij hechten groot belang aan de privacy van onze leden en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG). De Mountain Dancers is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. In dit privacystatement leggen wij u uit welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.

 

Overzicht persoonsgegevens

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

·        Voor- en achternaam

·        Geboortedatum

·        Adresgegevens

·        Telefoonnummer

·        E-mailadres

·        BSN

 

Doel en grondslagen verwerking persoonsgegevens

De verwerking van bovenstaande persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met de betrokkene, maar ook voor contact en communicatie met de betrokkene. De persoonsgegevens zullen met een maximum van 2 jaar na beëindiging van het lidmaatschap door de vereniging worden bewaard. Met uitzondering van gegevens die vallen onder de fiscale bewaarplicht. Deze gegevens zullen met een maximum van 7 jaar bewaard worden.

 

Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Onze vereniging is aangesloten bij dansbond Nederlandse Danssport Organisatie (NDO). Wij verstrekken de voornaam, achternaam en geboortedatum van onze leden aan de NDO met als doeleinde om nieuwe leden aan te melden bij de dansbond.

 

Rechten

·        De betrokkene heeft het recht om een gegeven toestemming voor verwerking op ieder moment in te trekken.

·        De betrokkene kan altijd een verzoek indienen tot inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens.

·        De betrokkene heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Overzicht verwerkingsactiviteiten